top
logo


Poskytovanie trvaleho servisu pre klientov formou outsourcingu
  • Pravidelná prehliadka priestorov klienta v súvislosti s dodržiavaním platných predpisov v oblasti životného prostredia
  • Spracovanie zápisu z prehliadky so zistenými nedostatkami s návrhom opatrení k ich odstráneniu osobitne pre oblasť odpadov, vôd a ovzdušia
  • Zabezpečenie všetkých potrebných rozhodnutí z oblasti životného prostredia
  • Dopĺňanie a aktualizácia dokumentácie súvisiacej s odpadovým, vodným hospodárstvom a ochranou ovzdušia
  • Vedenie evidencie o vzniku odpadu a nakladaní s ním a vypracovanie hlásení za kalendárny rok ale aj štvrťrok v zmysle platnej legislatívy, Vedenie evidencie sprievodných listov nebezpečných odpadov
  • Vypracovanie podkladov pre výpočet príspevkov do Recyklačného fondu
  • Vedenie evidencie zdroja znečisťovania ovzdušia, spracovanie koncoročného hlásenia o vypúšťaní znečisťujúcich látok, výpočet poplatkov za znečisťovanie ovzdušia
  • Zastupovanie pred orgánmi štátnej správy v životnom prostredí
 

bottom

Založené na Joomla!. Designed by: forum free hosting hosting company in europe Valid XHTML and CSS.