top
logo


Ochrana ovzdušia
  • Vypracovanie podkladov k vydaniu rozhodnutia – súhlasu u príslušného úradu na uvedenie zdroja znečisťovania ovzdušia do prevádzky
  • Vypracovanie hlásenia o vypúšťaní znečisťujúcich látok a výpočet poplatkov za znečisťovanie ovzdušia
  • Vypracovanie prevádzkovej dokumentácie zdrojov znečisťovania ovzdušia
  • Vypracovanie programu znižovania emisií
  • Vypracovanie súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke zdrojov
  • Zabezpečenie odborných posudkov vo veciach ochrany ovzdušia
  • Návrh metodiky výpočtu množstva emisie znečisťujúcich látok, výpočet poplatkov za vypúšťanie emisií a hlásenia podľa systému NEIS
 

bottom

Založené na Joomla!. Designed by: forum free hosting hosting company in europe Valid XHTML and CSS.